Deanu instituhtta
er et kunnskapssenter for laksefiske og den elvesamiske kulturen. Et viktig fagfelt er forskning og dokumentasjon innen samisk tradisjonell kunnskap med vekt på Tanavassdraget og Tanafjord-området. Tradisjonskunnskap tilknyttet reindrift og utmarksnæring er også et viktig fagområde for Deanu instituhtta.


Arbeidsoppgaver
for Deanu instituhtta:

* bidra til økt kunnskap om den nordatlantiske villaksstammen

* innhente, dokumentere og systematisere samiske ord og uttrykk innen laksefiske, reindrift og den elvesamiske kulturen, samt naturforståelse og naturbruk i disse områdene

* å etablere en orddatabank på basis av det innsamlede materialet. Orddatabanken skal etter hvert gjøres tilgjengelig for allmennheten

* arbeide for en digital formidling av laksetermer og uttrykk på samisk som beskriver elva, stedsnavn og naturbruk

* være pådriver for innsamling og dokumentasjon av tradisjonell urfolkskunnskap om laks og primærnæringer innen hele det circumpolare området

 


Tanavassdraget
dekker tre samiske kommuner: Deatnu/Tana og Kárášjohka/Karasjok på norsk side og Ohcejohka/Utsjok i Finland. I elvedalen bor det nærmere 7000 personer. De fleste er samer eller har samisk bakgrunn. Hele området har kulturell tilknytning til vassdraget, og er en av de største sammenhengende samiske bosetningsområdene i verden. 

 

DeanuInstituhtta

Báktegeaidnu 14
N-9845 Deatnu – Tana
Norway

post@deatnu.net