Deanu instituhtta er et kunnskapssenter for laksefiske og den elvesamiske kulturen. Et viktig fagfelt er forskning og dokumentasjon innen samisk tradisjonell kunnskap med vekt på Tanavassdraget og Tanafjord-området. Tradisjonskunnskap tilknŧttet reindrift og utmarksnæring er også et viktig fagområde for Deanu instituhtta.

Arbeidsoppgaver for Deanu instituhtta:
* bidra til økt kunnskap om den nordatlantiske villaksstammen
* innhente, dokumentere og systematisere samiske ord og uttrykk innen laksefiske, reindrift og den elvesamiske kulturen, samt naturforståelse og naturbruk i disse områdene
* å etablere en orddatabank på basis av det innsamlede materialet. Orddatabanken skal etter hvert gjøres tilgjengelig for allmennheten
* arbeide for en digital formidling av laksetermer og uttrykk på samisk som beskriver elva, stedsnavn og naturbruk
* være pådriver for innsamling og dokumentasjon av tradisjonell urfolkskunnskap om laks og primærnæringer innen hele det circumpolare området

Tanavassdraget dekker tre samiske kommuner: Deatnu/Tana og Kárášjohka/Karasjok på norsk side og Ohcejohka/Utsjok i Finland. I elvedalen bor det nærmere 7000 personer. De fleste er samer eller har samisk bakgrunn. Hele området har kulturell tilknytning til vassdraget, og er en av de største sammenhengende samiske bosetningsområdene i verden.

DeanuIstituhtta

Báktegeaidnu 14
9845 Deatnu – Tana

post@deatnu.net

SÁMEGIELLA – GOLLEGIELLA

Om elvesamenes tradisjonelle næringer med vekt på laksefisket.
Ord og begreper.
På nordsamisk.

Aage Solbakk, redaktør.