På norsk      In English
Min birra

Fierbmi – fiskegarn

Sátni fierbmi (vierbmi) lea eakti eamiboares sámegiel sátni ja lea oktasašsámi namahus. Seammá sáhttá dadjat juoŋas-sáni birra, mii maiddái lea eamiboares sámi sátni. (Sammallahti 1998).

fierbmi s. her: fiskegarn

badjebealli – bajábealli s. øvre del av fiskegarn; vuollebealli s. underdel, nedre del av garn

baski a. baskkes attr. dás/her: finmasket garn; dát lei hui baskkes fierbmi dette fiskegarnet var veldig finmasket

baskkot s. småmasket garn

bolot s. drivgarnlenke

buođoal-fierbmi s. tverrstengselsgarn (i stengsel – buođđu)

bužis s. (P, Kr) garnvase i sáibma – småfiskegarn (etter en liten fisk);

bužistit v. avstedkomme spiss sammenfiltring på småfiskegarn – sáibma (om fisk); dápmot lea bužistan dán sáimma ørreten har filtret sammen småfiskegarnet i spiss

buiku s. (Kr) fierbmebuiku – fierbmebužis

cihca s. barkelut; cihcit v. barke (fiskegarn); cihccat v. farge, barke (fiskegarn); cihccet v. farge, barke (fiskegarn)

čoalli s. dás/her: uferdig fiskegarn (uten reašmi); čoali mielde gođđit binde garn i lengderetning; vuovssa mielde gođđit binde i dybderetning

čuollofierbmi s. ledegarn i buođđu

dumsofierbmi – dumsos fierbmi s. fiskegarn av for tykt garn

fárpi – várpi s. sted å dra not på: (Kr) varp, notkast

fávleoalgi/davveoalgi s. den ytre garnvegg av joddu

fierbmeholga s. stang til å henge fiskegarn på (govva ja teaksta) Fierpmit heaŋgámin fierbmeholggas. Govva/foto: Norsk Folkemuseum.

galjot – galjat s. stormasket garn

gáddeoalgi s. den indre, kortere garnvegg av joddu

gárgadas s. her: lang rad av garnmasker som henger sammen

geahpa s. garnnål, skyttel

geanis s. skjøt mellom to fiskegarn; geatni s. sammenføyning (garn);

geatnit v. sammenbinde (to el. flere fiskegarn) i lenke

gehlá s. trekloss (til not); gehlát v. dra not (med notspill)

gikta s. synkestein (til fiskegarn); giktadit v. sette synkesteiner (på fiskegarn); giktet v. sette synkesteiner (på fiskegarn)

goarvvet s. flå på fiskegarn (av sammenrullet never, brukt tidligere)

golgadat s. drivgarn; golgadeapmi s. drivgarnsfiske; golgadit v. fiske med drivgarn; guhkedastit v. her: forlenge fort (om drivgarn); čoska s. her: flottør i enden av drivgarn – golgadat; sivli s. den enden av utsatt drivgarn – golgadat som er nærmest land eller nærmest båten

guolladat s. lite trestykke som garnmaskene bindes over: Gikta – synkestein. Goarvvet – flå på fiskegarn. Guolladat.

guv-čalbmi s. stengselsgarn med minste tillatte maskestørrelse

joddu s. posegarn i stengsel – buođđu

luosat s. stengselsgarn for laks (med større maskevidde)

mihttofierbmi s. fiskegarn hvor maskevidden ikke er under lovbestemt minimum

moksin s. maskerad (på fiskegarn)

njaŋggofierbmi s. stågarn; govddohat s. flottør (brukes i enden av stågarn); álli s. stang ved stranden som njaŋggofierbmi – stågarn er festet i

oalgi s. her: vegg i garn, drivgarn

reašmi s. tau i overkanten av fiskegarn og not (på not og stengselsgarn også i underkanten):

rivja s. den største garnflå eller notflå på fiskenot

ruoivát s. (pl) hamp (bast, fiber som man tidligere laget fiskegarn av)

sáibma s. finmasket garn, småfiskgarn

sándil s. stormasker i fellingen av fiskegarn (ved at hver fellingsmaske tar opp flere garnmasker)

sátnja s. gammelt og utslitt fiskegarn, gammel garnfille, garn el. not uten tau i overkanten av fiskegarn

sohti – sođđi s. her: gammelt og slitt fiskegarn; sođagit v. her: bli fillet (om fiskegarn); sođas a. fillet (om fiskegarn)

vuoksa: dybde på garn

 

Eará sánit ja dajaldagat

botnjat v. dás/her: vase sammen, bringe i uorden; guolli lea botnjan fierpmi fisken har vaset sammen fiskegarnet

buddet v. ankre, sette synkestein (til not el. garn); buddu s. synkestein (på garn, not)

čiktamas s. bøtegarn; čiktásit v. bli bøtt (om garn); čiktin s. garnbøting;

čiktingeahpa s. garnnål, bøtenål; čiktit v. her: bøte (garn); čivttaárpu – čivttasárpu s. bøtetråd; čivttáhat s. sted på fiskegarn hvor det er bøtt

čuohcit v. dás/her: gå i garn (om fisk); luossa čuzii fierbmái laksen gikk i garnet; čuohcinsadji s. sted i elv hvor fisk går i garn; čuohcalit v. gå i garn (flere fisk); čuozašit v. gå på garn etter hvert og bli hengende fast (om laks); čuozáhat s. det at fisken går på garn

juoŋastit v. fiske med garn under isen; juoŋas s. garn som er satt under isen; juoŋasfierbmi s. garn som skal eller kan settes under isen; juoŋassoabbi – juoŋasčuolggu s. stav til å føre garn med under isen

moardit v. skyte garn; moardda s. skyting, forbindelsen mellom reašmi (tauet) og garnet eller nota slik at garnet eller nota står forholdsvis stramt i vannet; gittamoardda, luovosmoardda – sándilmoardd; moarddaárpu s. skytetråd, tråden som man fester reašmi (tauet) med; moarddašit v. skyte garn, holde på med å skyte garn

nuohttut v. fiske med not; nuohtti s. not; bahta s. her: notpose; nuohttegáidnu s. nottau; nuohttun s. notfiske; gealli s. her: trekloss for not; njuobahat (Kt) s. nottrekksted; noastit v. her: trekke not på land

čákŋat v. dás/her: go i garn (om fisk); vihtta ditti ledje čákŋan njaŋggofierbmái fem smålaks hadde gått i stågarnet

dierrut v. tilsmusses, bli belagt med smuss, rusk (om fiskegarn i elv og vann); doaris lea dirron tverrstengslet er blitt belagt med smuss; sáibma lei dirron småfiskgarn var blitt belagt med smuss; dierri s. rusk, smuss, på garn og redskaper; njivlut: her: slimes til, få et slimaktig belegg (f.eks. om garn i stillestående vann); dajaldat/uttrykk: mii njuoskkas lea, dat njivlu, mii goikkis lea, dat guohppu det som er rått, det slimes til, det som er tørt, de mugner

duohpalit v. dás/her: hale inn fort (om fiskegarn); duohpal golgadaga fatnasii hal inn fort drivgarnet i båten

duorbut v. plaske med čuoibmi så fisken går i garnet; duorbut guliid  fierbmái jage fisk inn i garnet; durbet v. plaske, skremme med čuoibmi en enkelt gang så fisken går i garnet; durbbon s. stokk, el. stake til å skremme fisk med; (Kr) en som er ivrig med å skremme fisken i garnet

duovadit – duobadit v. hale fram og tilbake, stadig hale og igjen slippe, løfte litt på fiskegarn for å se om der er fisk/laks

fierpmástit v. bruke garn, fiske med garn

gálgat v. dás/her: ta løs, greie ut; gálgat guoli ta fisken ut av garnet;

gálgat fierpmi greie ut fiskegarn; gálgat sori fierpmis greie ut en vase, knute i garn

gođđit v. her: binde fiskegarn

guorrat v. her: følge ledegarn, čuollu el. vuojahat (om laks)

guržet v. bringe uhell over (fiske- el. fangstredskap); guoržžu her: en som bringer uhell over fiske- el. fangstredskap; diet nisu guržii min luossabivddu go lávkii golgadaga badjel fatnasis

guskalit v. skjøte til i en ende; guskalit joddu vuolleliidda flytte stengselsgarnet lenger nedover i strømretningen, idet man med et stykke garn eller ris fyller ut åpningen mellom doaris og joddu

háškkagit v. her: (P) rives i stykker og ødelegges (om fiskegarn); dát fierbmi lea háškkagan dette garnet er revet i stykker og ødelagt; háškkas a. (P) istykkerevet og ødelagt (om fiskegarn)

hivlut v. bli tynn (om fiskegarnstråd), bli tynntrådet (om fiskegarn)

johtit v. dás/her (P, Kr): ikke bære fast i noe (om drivgarn); dákko ii jođe golgadat her går ikke drivgarnet (dvs: her bærer det fast, vavdat, vievgŋat)

láibmat v. legge seg mer eller mindre flat i vannet (om fiskegarn og not) fierbmi lea bures láibman fiskegarnet har lagt seg flat i vannet

luovdádit v. sette flåer (på garn el. not); luovdi s. garn- eller notflå;

bahtaluovdi s. flytholt (til garn, not); luovddis s. emne til garn- eller notflå

njađđit v. her (P): binde synkestein – gikta (sg) fast på fiskegarn

nordadit v. dás/her: slå seg mot drivgarnet én gang (om laks); luossa nordadii golgadaga laksen slo seg mot drivgarnet én gang (under drivingen)

sáiganit v. dás/her: rives i stykker (om garn); dát fierbmi lea sáiganan dette garnet er blitt revet i stykker

sorrat v. her: vase sammen, bringe i ugreie (fiskegarn, snøre); sorri s.  her: vase, floke av fiskegarn

suokkagit v. her: gå fullstendig i stykker (om fiskegarn)

vavdat v. her: bli hengende fast (om drivgarn under drivingen, brukes spesielt i Ohcejohka/Utsjok); vavddas s. noe garnet setter seg fast i (under drivgarnfiske)

vievgŋat v. her (P): bli hengende fast (om drivgarn under drivingen);

vievgŋa s. stein, kubbe o.l. som fiskegarn kan sette seg fast i (i elv); vievgŋadit v. her (P): drive fast garn, sette seg fast med garn under fiske; vievgŋat betyr også: drive fast fiskekrok – vuogga; basteoaivi vievŋŋai geđggiid gaskii Lásságovis fiskesluken satte seg fast mellom steinene i kulpen Lásságohpi

vuoluštit v. dás/her (P, Kr): fisk som smyger seg under garnet; golgadettiin luossa vuoluštii golgadaga laksen smøg seg under drivgarnet (under drivingen)

Skip to content