På norsk      In English
Min birra

Girjjálašvuohta – litteratur

Anti, T.A. 2015: Buođđu. Árbevirolaš sámi luossabivdovuohki. Buođu sániid mearkkašupmi. ČálliidLágádus.

Bahr Bugge, A. 2019: Fattigmenn, tilslørte bondepiker og rike riddere. Mat og spisevaner i Norge fra 1500-tallet til vår tid. Cappelen Damm Akademisk, Oslo.

BOKMÅLSORDBOKA. Definisjons- og rettskrivningsordbok. Universitetsforlaget 1986.

Campbell, J. F. 1865: Frost and Fire. Edinburgh.

Fellman, J. 1906: Anteckningar under min vistelse i Lappmarken, I-IV. Helsingfors.

Fogderegskap for Torneå Lappmark… 1602-1605. (FRTL 2). Kompendium. Kåre Rauø og Dag A. Larsen. Lenvik Bygdemuseum, 1996.

Gaski, Harald 1987: Med ord skal tyvene fordrives. Om samenes episk poetisk diktning. Davvi Media.

Gaski, Harald 1991: …nu gárvvis girdilit… sámi girjjálašvuođa oahppogirji. Davvi Girji.

Gaski, Harald 1991: Våja våja Nana nana. Samiske tekster. LNU/Cappelen.

Gaki, H. (red) 2004: Tiden er et skip som kaster anker. Samiske ordtak. ČálliidLágádus.

Johansen, Olav E., 2010: «Tana-kongen» Birger Pedersen. Tana-årboka. Deanu jahkegirji. «Daglig brød og åndelig føde. Tana historielag. Deanu historjásearvi.

Keilhau, B. M. 1831: Reise i Øst- og Vest-Finmarken samt til Beeren-Eiland og Spitsbergen, i Aarene 1827 og 1828. Christiania.

Leem, K. 1767: Beskrivelse over Finnmarkens lapper. København.

Leem, K. 1768: Lexicon Lapponicum, 1-2. Nidarosiae.

Lundmark, L. 1982: Uppbörd, utarmning, utveckling. Det samiska fångstsamhällets övergång til rennomadism i Lule lappmark. Lund.

Mevassvik E., 1987: Om tømmerfløtingen i Tanavassdraget. Deatnu – Teno – Tana. Lokalhistorisk skrift for Tana historie- og museumslag.

Morrice, F.L.H. 1881: Nightless North. A walk across Lapland. Cambrigde/London.

Nesheim, A. 1947: Lappisk fiske og fisketerminologi. I. LAPPONICA. Studia Septentrionalia. III. H. Aschehoug & Co, Oslo.

Nielsen K. 1932-62: Lappisk (samisk) ordbok. Bd. I-V. Oslo.

Nielsen K., Nesheim A. 1962: Lappisk (samisk) ordbok. Bd. V Supplement. Oslo.

Nielsen K., Nesheim A. 1962: Lappisk (samisk) ordbok. Bd. IV Systematisk del. Oslo.

Nielssen A. R., 1990: Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie. Fra steinalderen til 1700-tallet. Lødingen, Tjeldsund og Tysfjord kommuner.

Notaker, H. 1993: Ganens makt. Norsk kokekunst og matkultur gjennom tusen år. Aschehoug.

Notaker, H. 1997: Appetitt-leksikon. Gyldendal Fakta, Oslo.

Notaker, H. 2006: Mat og måltid. Aschehoug.

Pedersen, S. 1986: Laksen, allmuen og staten. Fiskerett og forvaltning i Tanavassdraget før 1888. Sámi Instituhtta, Dieđut nr. 2.

Pedersen, S. 1987/88: Samisk organisering og forvaltning av laksefisket i Deatnu på tvers av grenselinja etter 1751. Overstengslet ved Vuovdaguoika. Nordkalotten i en skiftande värld – kulturer utan gränser och stater över gränser.  Rovaniemi/Jyväskylä.

Pedersen, S. 1991: Laksen – Tanadalens fremste ressurs. Laks, sjøørret og sjørøye i Nord-Norge. Ottar 2.

Pedersen, S. 2006: Lappekodisillen i Nord 1751-1859. Fra grenseavtale og sikring av samenes rettigheter til grensesperring og samisk ulykke. Avhandling levert for graden dr. philos. Institutt for historie. Universitetet i Tromsø.

Persen, S. ja Geving, B. 1999: Muora ii galgga sojahit eambbo go gierdá. Duojára Jon Ole Andersena birra. Iđut.

Pethon, P. 2005: Aschehougs store fiskebok. Norges fisker i farger. Aschehoug.

Pälsi, S. 1920: Ein steinzeitlicher Moorfund. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 28.

Pottinger, H. 1905: Flood, Fell and Forest. Vol. I. London.

Rauø, K. 2006: Fra Torneå lappmark til Wästersiön. Samiske flytninger 1590 – 1800. Hovedoppgave i historie. Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Universitetet i Tromsø.

Riddervold, A. m.fl. 2004: Levende norske tradisjoner. Spekemat. N.W. Damm & Sønn AS.

Sammallahti, P. 1998: The Saami Languages. An Introduction. Davvi Girji.

Sirelius, U.T. 1906: Über die Sperrfischerei bei den finnisch-ugrischen Völken. Helsingfors.

Sjögren, A.J. 1828: Anteckningaen om Fösamlingarne i Kemi lappmark. Helsingfors.

Smith, P. L. 1938: Kautokeino og Kautokeinolappene. Oslo.

Solbakk, Aa. 2000: Ávjovári-Kárášjoga historjá I – 1553-1900. Kárášjohka.

Solbakk, Aa. 2003: JODDU. Deanu luossabivdohistorjá – bivdobiergasat – doahpagat. ČálliidLágádus.

Solbakk, Aa ja Solbakk O. I. 2005: Kulturmáhttu. Árbevierut ja kulturerohusat. ČálliidLágádus.

Solbakk, Aa. 2011: DEATNU – TANA – den beste lakseelva. ČálliidLágádus.

Solbakk, Aa. 2016: BUOĐĐU. Utviklingen av garnfisket i Tanavassdraget med vekt på perioden 1984 – 2015. TF-rapport.

Solbakk, Aa. 2018: Luossa lei min! – Laksen var vår! Laksefiskemetoder i Tanavassdraget frem til i dag. ČálliidLágádus.

Tufte, T. og Hauge, I. 1994: Tana. Den største Elva. Grøndahl Dreyer.

Vahtola, J. 1991: Folkens mångfald. Tornedalens historia I. Från istid till 1600-talet.

Vahtola, J. 1997: Den medeltida befolkningens etniska sammansättning i norra Österbotten. Stat, religion, etnisitet. Skriftserie – Nr. 4. Sámi dutkamiid guovddáš/Senter for samiske studier.

Zorgdrager, N.  2018: Olof Sirmas joiketekster. Fagbokforlaget i samarbeid med Norsk Folkemuseum – Samiske Samlinger.

Skip to content