DeanuInstituhtta skal fungere som et kunnskapssenter for samisk tradisjonell  kunnskap knyttet til laksefisket og den elvesamiske kulturen. Et viktig fagfelt er forskning og dokumentasjon innen lokal samisk kunnskap med vekt på Tanavassdraget og Tanafjord-området. Tradisjonskunnskap tilknyttet reindrift og utmarksnæring er også et viktig fagområde for DeanuInstituhtta.

DeanuInstituhtta er organisert som en stiftelse eid av lokale laksefiske- og reindriftsinteresser i tillegg til et samisk forlag og dokumentasjonssenter. DeanuInstituhtta ledes av et styre som består av 5 medlemmer. Instituttet skal engasjere seg i samarbeid og utvikling av prosjekter med relevante institusjoner og forskningsmiljøer som vil være til nytte for regionen og innbggerne. Dette gjelder i første rekke Joddu i Tana, samt andre deler av virksomheten til Nasjonalt Villakssenter i Norge.

Tanavassdraget dekker tre samiske kommuner: Deatnu/Tana og Kárášjohka/Karasjok på norsk side og Ohcejohka/Utsjok i Finland. I elvedalen bor det nærmere 7000 personer. De fleste er samer og/eller har samisk bakgrunn. Hele området har kulturell tilknytning til vassdraget, som til sammen utgjør det største sammenhengende samiske bosetningsområdet i verden.

Arbeidsoppgaver for DeanuInstituhtta:

  • bidra til å opprettholde og videreføre kunnskaper om laksefisket og den elvesamiske kulturen
  • påpeke behov for forskning og utredningsarbeid som kan utvikle og spre kunnskap om og forståelse for laksefisketradisjoner og den elvesamiske kulturen
  • bidra til informasjon om den nordatlantiske laksestammen
  • innhente, dokumentere og systematisere samiske ord og uttrykk innen laksefiske, reindrift og den elvesamiske kulturen, samt naturforståelse og naturbruk i disse områdene
  • å etablere en orddatabank på basis av det innsamlede materialet. Orddatabanken skal etter hvert gjøres tilgjengelig for allmennheten
  • arbeide for en digital formidling av laksetermer og uttrykk på samisk som beskriver elva, stedsnavn og naturbruk
  • være pådriver for innsamling og dokumentasjon av tradisjonell urfolkskunnskap om laks og primærnæringer innen hele det circumpolare området
  • utvikle kontakter og bygge nettverk med andre grupper av urfolk i det sirkumpolare området  som er knyttet til laksefiske for å utveksle erfaringer og kunnskaper om ulike urfolks tradisjoner, og således skaffe et helhetlig bilde av laksefisketradisjoner i arktiske områder.

Målsetning
Det er et mål at DIs prosjektarbeid knyttet til laksefisket også skal fungere internasjonalt som eksempler på arbeid som gjøres i Norge i tråd med bestemmelsene i Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD), artiklene 8(j) og 10 (c); og i de føringene som ligger i UNESCOs konvensjoner, særlig konvensjonen om immateriell kunnskap.

DeanuInstituhtas aktiviteter er foreløpig basert på et budsjett for perioden 2020-2021.

Arbeidet er i gang med å få avsatt en årlig øremerket sum til Deanu instituhttas virksomhet over statsbudsjettet, slik at man vil være i stand til å planlegge arbeidet videre. Målsetningen er at det bevilges midler slik at aktiviteten kan videreføres ut forsøksperioden på tre år, dvs. til og med 2022.


Styret:

Harald Gaski
Styreleder (professor i samisk kultur- og litteraturvitenskap)

Aage Solbakk
Styremedlem (cand.philol., historiker, laksefisker), prosjektleder i DI

Svein Nordsletta
Styremedlem (adjunkt, lærebokforfatter, laksefisker)

John Trygve Solbakk
Styremedlem og sekretær (cand.philol., forlagsredaktør, laksefisker)


Eiere:

Laksefiskeforeningen for Tanavassdraget
Noras Ans
Reinbeitedistrikt nr. 9, Čorgaš – Nordkynn-Tana
ČálliidLágádus/ForfatternesForlag as.