Noen igangværende og nye prosjekter

Tradisjonsmaterale innsamlet på 1990-tallet
DeanuInstituhtta (DI) har innledet samarbeid med lakseforsker dr. Eero Niemelä i Utsjok, nå tilknyttet Fylkesmannen i Finnmark. På 1990-tallet ledet han et stort innsamlingsarbeid om laksefisketradisjoner i vassdraget. Det omfattet bruk av redskaper, fiskemåter, navn på fiskeplasser og navnenes betydning, og sagn og myter knyttet til disse stedene. Mange personer på begge sider av grenseelva ble intervjuet (totalt finnes det 32 kassetter), noe som resulterte i en stor samling av opptak, termer, gamle bilder, kart, film og uttallige laksefiskehistorier. Så å si alt materiale er på samisk. Siden da er det ikke blitt gjort noe med det innsamlete materialet. DI har som mål å transkribere kassettene, kvalitetssikre tekstene og gjøre dem tilgjengelig for allmennheten. Emnehefter skal lages på samisk, finsk og norsk etc.

Registrerte laskefiskeplasser i hele vassdraget
Høsten 2017 fikk DI overlevert et unikt materiale av kartograf og etnograf Jorma Mattsson, Finland, om samiske navn på laksefiskeplasser og strandnavn fra Tanamunningen og helt opp til munningen av Kárášjohka (Karasjok) og Anárjohka (Inarijoki), i alt 4200 navn. Dette innsamlingsarbeidet ble gjort i samarbeid med Leif Rantala, Lappi Universitetet. Rantala var ekspert på samiske stedsnavn og behersket samisk godt. Materialet skal bearbeides og publiseres.

Dokumentarfilmer
DI er i gang med å lage dokumentarfilmer om de tradisjonelle laksefiskemetodene i Tanavassdraget. Meningen er å lage tre filmer totalt, á 20 min. Den første filmen er allerede produsert og vist for første gang på en offentlig tilstelning i Fanasgieddi/Båteng 16. des. 2019. Filmene lages på samisk, og bruken av de samiske fagtermene er svært sentralt å få fram. Filmene vil etter hvert bli tekstet til andre språk. Det vil også produseres emnehefter i tilknytning til filmene på samisk og andre språk.

Sircumpolare urfolks laksefisketradisjoner – konferanse
DI hadde ønsket å arrangere et seminar om urfolks laksefisketradisjoner sommeren 2020, men på grunn av Corona-situasjonen har vi måttet utsette konferansen til 2021. Meningen er å invitere laksefiskende urfolk fra Nord-Amerika, Alaska og Sibir. Viktig kontaktperson: Marin Lee Mueller som har tatt doktorgrad på urfolks laksefisketradisjoner i Nord-Amerika. Avhandlingen er utgitt som bok, Being salmon, being human.

Nye prosjekter
DI ønsker videre å publisere bøker, filmer og informasjonsmateriale innen tradisjonskunnskap, laksefiske og elvesamiske tradisjoner. Disse prosjektene vil fordele seg i utgivelser for allmennmarkedet, for fagfolk og spesialister, og som dokumentasjon som kan tjene som grunnlag for å utvikle guide-brosjyrer og annen interessant kunnskap som bl.a. Joddu-prosjektet i Tana kommune kan nyttiggjøre seg. (I denne sammenheng kan det være verdt å nevne at miljøet ved DI var helt sentrale i produksjonen av et dobbeltspråklig spesialnummer på nordsamisk og norsk om laks som det samiske tidsskriftet Sámis ga ut i 2017.) Avslutningsvis vil vi bare nevne et par bokprosjekter som DI allerede er i gang med å planlegge i samarbeid med en av eierne, nemlig forlaget ČálliidLágádus.

Produksjon av APP – stedsnavn og fiskeplasser, 2 språk, tekst og lyd
DeanuInstituhtta vil starte produksjon av en stedsnavn-app hvor stedsnavn/tradisjonelle fiskeplasser blir beskrevet med bilde/film, tekst og/eller lyd. Appen vil være tilknyttet eksisterende online stedsangivere (Googlemaps eller Norgeskart). I praksis vil dette bety at etterhvert som man kommer til et nytt sted langs elva, vil man da ha mulighet til å lese/lytte om stedet man er kommet til. Appen vil i første omgang følge riksvegen fra Šuoššjávri til Tanamunningen. Andre stedsnavn/fiskeplasser tilhørende vassdraget kan etterhvert kunne legges til, eksempelvis deler av Kárášjohka og Anárjohka. Appen vil selvfølgelig også kunne kjøres uten at man er fysisk tilstede ved de aktuelle plassene.

State of the North Atlantic Salmon
Samisk og norsk utgave av heftet utgitte av NASCO desember 2019. DeanuInstituhtta har av North Atlantic Salmon Conservation Organization fått rettighetene til slik publisering i Norge. Skal gis ut i 2020.

Faglig artikkelsamling om samspillet mellom indre fjordstrøk i Tana og Tanaelva.
Artiklene vil bli skrevet av svært kompetente forskere innen ressursutnyttelse, forvaltning og rettighetsspørsmål i tilknytning til laksefisket. Det dreier seg om forskere tilknyttet både UiT Norges arktiske universitet og frittstående forskningsinstitusjoner som NINA og lignende.

Statsbudsjettet etter 2020
Budsjett, drift og prosjekter for DeanuInstituhtta DI de kommende årene
Bevilgningen av 2 millioner kroner over statsbudsjettet for 2020 gjør det mulig for DeanuInstituhtta å utføre flere av prosjektene raskere enn vi hittil har våget å drømme om engang, da finansiering fram mot publisering alltid er den største utfordringen innen denne type virksomhet. Styret har på basis av bevilgningen laget et budsjett for driften de tre nærmeste årene. I denne beregningen har vi tatt med fortsatt årlige tilskudd til DI over statsbudsjettet, da vi ser muligheter for et spennende samspill mellom fagmiljøet på DI og det nasjonale villaksesenteret som skal bygges opp gjennom Joddu-prosjektet i Tana kommune. Samtidig synes DI at det er viktig å se på laksens betydning i en større og videre kontekst, så av den grunn er vi også opptatt av å dokumentere folklore, forestillinger og oppfatninger om laks blant andre urfolk i verden, og da i særlig grad et sirkumpolart perspektiv.

Vi opplever i dag at urfolkskunnskap etterspørres i stadig større grad, så av den grunn er det viktig at den i tillegg til å dokumenteres også blir forsket på for å se hvilke muligheter som finnes til å applisere den, gjøre konkret bruk av den, på en del utfordringer som tradisjonelle næringer og levesett møter i den moderne verden. Dette gjelder både klimaspørsmål og synet på tradisjonelle verdier i vår måte å leve og samhandle på, så her ligger det spennende faglige utfordringer å arbeide videre med. Det er bl.a. slike spørsmål som bevilgningen til DI muliggjør å satse på, så også av den grunn håper vi å kunne bli en fast post på statsbudsjettet de nærmeste årene. Det er i denne optimistiske tonen vi har laget et budsjett som tar utgangspunkt i den unike kompetansen som DI innehar, og som vi er beredte til og glade for å få en mulighet til å dele med allmennheten.

Prosjektledelse
Styret er ansvarlig for ledelse og koordinering av de ulike prosjektene. Nødvendige fagfolk engasjeres for enkeltoppdrag. Styret representerer samlet kompetansen som er relevant for realisering av aktuelle prosjekter.

NB! Publisering
Publisering vil skje i samarbeid med forlaget ČálliidLágádus – ForfatternesForlag og dets forlagsredaktører.